Marx 200 - Konferencia felhívás

A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomelméleti Kollégiuma (TEK) 2018. október 26-27-én konferenciát rendez Karl Marx születésének 200. évfordulója alkalmából. A kollégium több szállal kötődik a marxi és kritikai hagyományhoz, 1981-es alapításakor a tagok A tőke új olvasatán keresztül bírálták a fennálló rendet, kurzusaikra, közéleti és szakmai tevékenységükre pedig azóta is hatást gyakorol a kritikai társadalomelmélet.
Marx és a kritikai társadalomelmélet olyan eszköztárat és értelmezési keretet jelent nekünk, amely alkalmas arra, hogy különböző témákat és tudományterületeket átfogóan vegyünk vizsgálat alá. A konferencia során arra a kérdésre próbálunk választ találni, hogy mit mondhatunk el a mai helyzetről egy kritikai perspektívából. Célunk nem történelmi jelentőségének, érdekességének megtárgyalása, hanem annak a megvizsgálása, hogy a társadalomkritikai eszköztár használata miképpen segítheti elő saját korunk konkrét társadalmi helyzetének megértését.
A konferencia kiemelt célja, hogy minél több fiatal kutatónak és szellemi műhelynek lehetőséget teremtsen a közös gondolkodásra és párbeszédre. Úgy véljük, hogy Marx rendkívül gazdag életművét nem lehet szigorúan elhatárolt tudományterületek illetékességi köreibe utalni. Ezért különösen bátorítjuk a jelentkezésre azokat, akik Marx gondolatait különböző tudományterületeken és interdiszciplináris megközelítéssel alkalmazzák, illetve a pályájuk elején álló, kevés előadói tapasztalattal rendelkező kutatókat és hallgatókat is.
Lehetséges témák:

  • Migráció: a kritikai társadalomelmélet megközelítéséből a mainstream narratíváktól eltérően, gazdasági, politikai és történeti szemmel tudjuk vizsgálni a mindenkori migrációt, így a mostani népességmozgásokat is. Milyen specifikus történeti korszakok kontextusában értelmezhetőek ezek az események? Hogyan ágyazhatók be a világrendszer-elmélet perspektívájába? És mi köze van ennek az egésznek a biopolitikához?
  • Kultúrpolitika: hogyan néz ki egy felelős kultúrpolitika és mi a feladata? Érdemes-e egyáltalán a végvári rendszert építeni a kultúrában, vagy a baloldali mozgalomnak sokkal inkább a materiális kérdésekre kellene fókuszálnia? Hogyan alakulnak az értelmiségi szerepek a centrumban és milyen sajátosságai vannak a kulturális termelésnek a félperiférián? Hogyan jelennek meg társadalmi egyenlőtlenségek a kultúrában és lehet-e a kultúra fegyver a társadalmi egyenlőtlenségek ellen?
  • Értékkritika: a blokkhoz olyan előadásterveket várunk, amelyek a munkaérték-elmélet kortárs használatával és kritikai megközelítésével foglalkoznak. Miért nem elég a kizsákmányolást felszámolni, miért problémás maga a bérmunka rendszer? A tőkés osztály mellett fel kell-e számolni a munkásosztályt is?
  • Kortárs szélsőjobboldal: milyen értelmezési keretet kíván a szélsőjobb felfutása az utóbbi években? Más-e ez és, ha igen, miben más, mint az egykori fasiszta mozgalmak? Ellenhegemonikus erőként jelennek meg a neoliberalizmussal szemben, vagy abba beágyazódott rendszerek? Mi a különbség a centrum országok és az Unió perifériáján működő szélsőjobboldali pártok között? Mit tanulhat mindebből a baloldal és hogyan érdemes válaszolnia rá?
  • Marxizmus és feminizmus: hogyan hatna a társadalmi nemi egyenlőtlenségekre, ha lebontjuk a kapitalizmust? Hogyan érdemes beszélni a patriarchátusról és milyen viszonyban áll más elnyomási formákkal?
  • Ökoszocializmus: milyen kapcsolatban van egymással a klímaváltozás és a kapitalizmus? Tényleg az emberi természet tehet arról, hogy ingyen erőforrásként tekintünk a környezetünkre? Hogyan érdemes beszélnünk a jövőben a természetről és milyen kortárs baloldali elméletek foglalkoznak ezzel?
  • Az elidegenedett tudat kritikája: Ha a kapitalizmus rendszere - mint Marx állítja - alapvetően nem-emberi, kizsákmányoló és elidegenítő, miért tartják fenn továbbra is az emberi társadalmak? Hogyan képes a kapitalizmus elfojtani az ellene irányuló erőket? Miért olyan nehezen megragadható az ellenállás a kapitalizmusban, és mit lehet tenni, hogy sikeresebb legyen?

A konferenciára az előadás legfeljebb 500 szavas vázlatával és tervezett címével lehet jelentkezni 2018. szeptember 23. éjfélig, a hello@tekesek.hu e-mail címen. A konferenciával és az előadásokkal kapcsolatos kérdéseket szintén ezen a címen várják a szervezők. A konferencia szervezői az elfogadott előadástervekről 2018. szeptember 30-ig döntenek.