szerzőinknek

Fordulat folyóirat várja a kritikai társadalomelmélet és gazdaságtan körébe tartozó magyar nyelvű tudományos közleményeket (tanulmányokat és könyvrecenziókat).

Fordulat az MTA IX. osztálya által D minősítéssel ellátott folyóirat.

A kéziratok terjedelme tanulmányok esetén általában nem haladhatja meg az 1 szerzői ívet (40 ezer leütés), míg a recenziók esetében az optimális terjedelem negyed–fél ív. Ezektől a szabályoktól a szerkesztők indokolt esetben eltérhetnek.

A szöveget MS Word dokumentumban, e-mail-ben kérjük leadni a szerkesztőség címén:
szerk[kukac]fordulat.net

Formai kérések:

 • A dokumentum a szerző nevével kezdődjön, majd ez alatt kell szerepeltetni a címet és alcímet.
 • A címeket egy 15–20 soros magyar illetve egy hasonló terjedelmű angol nyelvű összefoglaló/abstract kövesse, ennek az utolsó sorába kerülnek a tanulmány kulcsszavai. A tanulmány címét, alcímét is kérjük lefordítani.
 • A szöveg végén kérjük megadni az „E számunk szerzői" rovatban közlésre kerülő adatokat az alábbi formában: Arrighi, Giovanni (1937) szociológus, közgazdász, egyetemi tanár, Johns Hopkins University, Baltimore. Ugyanitt kérjük megadni a megjelentetett írások után járó tiszteletpéldány elküldéséhez szükséges (de publikálásra nem kerülő) levelezési címet is.
 • A szöveget Times New Roman 12pt-os betűtípusban, szimpla sörközzel, a bekezdések első sorát - kivéve cím, alcím illetve ott ahol a szöveg új egysége következik - behúzva kérjük leadni.
 • Amennyiben a szövegben nem használ alcímeket, a szöveg-egységeket külön sorban elhelyezett három csillaggal (***) kérjük elválasztani.


Hivatkozások: a szövegben (tehát nem lábjegyzetben), a Harvard módszernek megfelelően:

 • Hivatkozás a következőképpen (Propp 1999), illetve ha van oldalszám is (Propp 1999: 133–145).
 • Két szerző esetén legyen kötőszóval (Smith és Wesson 1958).
 • Ha létezik és ismert a korábbi kiadás is (Kis [1888] 1971).
 • Elképzelhető még, hogy „adott esetben ez is előfordul" (idézi Rácz 2005: 14).
 • Néha szerepel a mondatban a szerző neve, jó példa erre Heisenberg említett könyve (1925).
 • Lábjegyzetek használhatóak, végjegyzetek nem.
 • A táblázatokat és ábrákat forrásukkal együtt a főszövegben kell szerepeltetni.
 • A szövegközi kiemelésre a dőlt betűket kérjük használni.
 • Az idegen nyelvű kifejezéseket (címeket is) kérjük dőlttel szedni, pl. Reclaiming the Factory, Zadruga za Etično Financiranje, kivéve a magyarban gyakran használatosokat, pl. status quo, ad hoc, offshore.
 • A magyar nyelvű címek idézőjelben szerepeljenek, pl. „Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz”.
 • Angol címek esetén a kötőszavak és a névelők kivételével minden nagybetűs (pl. Myth of Capitalism. Monopolies and the Death of Competition), a magyar címek esetén csak az első betű nagybetű. 
 • A számokat tízezertől elkezdve kérjük ezres nagyságrendenként szünettel tagolni, pl. 2000, 10 000, 12 650 000.
 • Internetes forrásra való hivatkozás esetén a lábjegyzetben ne szerepeljen a letöltés időpontja, csak hivatkozásoknál, és itt csak számmal, zárójelben, pl. (Letöltve: 2020.02.02.).
 • Ugyanarra a műre történő egymás utáni hivatkozás esetén az uo. (és nem ibid. vagy i.m.) rövidítés használatát kérjük.
 • Általános utalás esetén a lásd (és ne a vö.) kifejezés szerepeljen.
 • Az évtizedekre való utalás során az évet kérjük számmal kiírni, pl. 1970-es évek (és nem ’70-es évek vagy hetvenek évek).
 • Az idézetek 100 szóig a főszövegben szerepeljenek, 100 szó felett külön bekezdésben.
 • Marx hivatkozások lehetőleg minden esetben az MEM-re történjenek, pl. Marx, Karl ([1844] 1981): Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. Karl Marx és Friedrich Engels művei, 42. Kossuth
 • Szövegközi hivatkozásban kettőnél több szerző esetén a névsorban első szerző vezetéknevét és az et al. kifejezést kérjük kiírni, pl. Barna et al. A hivatkozott irodalmak listájában minden szerző szerepeljen.
 • A kézirat végén a „Hivatkozott irodalom" alcím kérjük feloldani a hivatkozásokat az alábbi formában:


1. Hivatkozás a kiadvány egészére:

(a) Szerző (-k) (év): Cím. Kiadás száma. Kötet száma. Kiadó. (Terjedelem, Sorozat címe, kötet száma).
Amin, Samir (1976): Unequal Development. Monthly Review Press.

(b) A háromnál több szerző által írt mű Neveik (szerk) (éve): címe. Kiadás száma. Kötet száma. Kiadó. (Terjedelem, Sorozat címe, kötet száma).
Meadows, D.H. – Meadows, D.L. – Randers, J. – Behrens, W.B. (szerk.) (1972): Limits to Growth. Universe.

(c) Időszaki kiadványok
Cím. Szerzőség. Kiadás. A részegység megjelölése (keltezés és/vagy sorszám). Megjelenés helye: kiadó, éve. (Sorozat címe, kötet száma).

2. Hivatkozás a kiadvány egy részére

(a) A tanulmány /cikk/ szerzője (szerzői) (éve): A tanulmány /cikk/ címe. In: A tanulmánykötet címe. A tanulmánykötet Szerk.: Neve. Kiadás száma. Kötet száma. Kiadó. (Terjedelem, Sorozat címe, kötet száma).
Arrighi, Giovanni – Silver, Beverly J. (2001): Workers North and South. In: Socialist Register 2001. Szerk.: Panitch, Leo – Leys, Colin. Merlin.

(b) A folyóiratcikk szerzője (éve): A cikk címe. In: A folyóirat címe, Vol. Évfolyam., No. Kötet száma.: Cikk terjedelme (-tól -ig).
Easterly, William (2001): The Lost Decades: Developing Countries. In: Journal of Economic Growth, Vol. 6., No. 2.: 135–157.

(c) Megjegyzés: Időszaki kiadványok esetében a részegység számozását a lehető legteljesebben kell megadni. (év. köt. sz.) Külföldi kiadványoknál a részegységet az eredeti nyelven kérjük (Bd., Abt., Heft vagy H., Stück, vol., č.).

3. Internetes hivatkozás:

(a) Adorno, Theodor W.  ([1938] 1969): Fétiskarakter a zenében és a zenei hallás regressziója. In: Zene, filozófia, társadalom. Gondolat. 227274. Interneten: http://frankfurt.tek.bke.hu/media/szoveg/adorno_fetisjelleg.htm (Letöltve: 2004.03.25.). (ha lehet eredeti kiadás éve, ha nem akkor a letöltésé)

 ***

A közlésről a szerkesztőség tagjai egyhangúan döntenek. A szerkesztők a beérkezett kéziratokkal kapcsolatban fenntartják maguknak a jogot, hogy átdolgozást kérjenek.

A Fordulat a megjelent cikkekért egyelőre sajnos nem tud honoráriumot fizetni, ez később a pályázati források arányában változhat. A folyóirat szerzői ugyanakkor az adott számból  tiszteletpéldányra jogosultak.

Köszönettel: A szerkesztők